OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

Úvodní stránka » EDITORIAL » Předsudky a diskriminace — Co je jejich příčinou?
Předsudky a diskriminace — Co je jejich příčinou?

 Conflict and Cooperation Among Nations (Konflikty a spolupráce mezi národy)

Předsudky a diskriminace — Co je jejich příčinou?
¶   „Všichni lidé rodí se svobodní a sobě rovní co do důstojnosti a práv. Jsou nadáni rozumem a svědomím a mají spolu jednat v duchu bratrství.“ Všeobecná deklarace lidských práv, článek 1
¶   NAVZDORY těmto vznešeným ideálům předsudky a diskriminace stále sužují lidstvo. Tato skutečnost je nejen smutným obrazem naší doby, ale i svědectvím o lidské nedokonalosti. Situace však není zdaleka beznadějná. Je pravda, že diskriminaci, která je všude kolem nás, asi odstranit nedokážeme, avšak můžeme vykořenit předsudky, jež snad máme my sami.
¶   Nejprve je nutné uznat, že předsudky se mohou rozvinout v každém člověku. Kniha Understanding Prejudice and Discrimination (Jak porozumět předsudkům a diskriminaci) říká: „Pravděpodobně nejdůležitější závěry, které vyplývají ze studií, jež se předsudky zabývají, jsou tyto:
(1) žádná lidská bytost není proti vzniku předsudků imunní,
(2) k jejich překonání je často zapotřebí vědomého a cíleného úsilí a 
(3) díky silné motivaci je možné se jich zbavit.“
¶   Za nejúčinnější zbraň proti předsudkům je označováno vzdělání. Může nám totiž například pomoci, abychom odhalili příčiny předsudků, poctivěji prozkoumali své vlastní postoje a jednali moudře, když se obětí předpojatosti staneme my sami. Pokud čteme tyto řádky, zřejmě jsme už také přišli na to, že i hudba, a to různých žánrů, stylů, a z různých geografických oblastí a kultur, může být žádoucí také v tomto ohledu, ne tedy pouze jako zdroj prchavé zábavy.
Příčiny předsudků
¶   Zaujatí lidé překrucují, nebo dokonce ignorují fakta, která jsou v rozporu s jejich předpojatými názory. K předsudkům mohou vést zdánlivě nevinné, ale ve skutečnosti zavádějící výroky, které děti slyší od svých rodičů. Příčinou mohou být i záměrně šířené, pokřivené názory na jiné rasy nebo kultury. Zaujatost může být živena také nacionalismem nebo falešnými náboženskými představami a může být rovněž výsledkem nezdravé pýchy. Až si budete číst následující odstavce a budete uvažovat o zásadách, které vyznáváte, prozkoumejte své vlastní postoje a zamyslete se nad tím, zda byste neměli udělat nějaké změny.
▪ SPOLEČNOST. Člověk je společenský tvor a je dobře, když tráví čas s druhými lidmi. Své přátele bychom si však měli vybírat prozíravě, protože nás mohou značně ovlivnit. Moudří rodiče se proto vážně zajímají o to, s kým se jejich děti stýkají. Studie ukázaly, že děti si už ve třech letech dokážou vytvořit rasové předsudky, které převezmou z postojů, slov a gest druhých lidí. Rodiče by se tedy měli ze všech sil snažit, aby měli na svoje děti dobrý vliv. Měli by si uvědomovat, že hodnoty v dětech vytváří především oni.
Nacionalismus. Jeden slovník definuje výraz nacionalismus jako „národní sebevědomí, které vyvyšuje jeden národ nad všechny ostatní a staví prosazování jeho kultury a zájmů před ostatní“. Profesor politologie Ivo Duchacek ve své knize Conflict and Cooperation Among Nations (Konflikty a spolupráce mezi národy) napsal: „Nacionalismus rozděluje lidstvo do vzájemně nesnášenlivých jednotek. Proto lidé myslí na prvním místě jako Američané, Rusové, Číňané, Egypťané nebo Peruánci a teprve na druhém místě jako lidské bytosti — pokud vůbec.“ Bývalý generální tajemník OSN uvedl: „Mnohé problémy, před nimiž dnes stojíme, vyplývají z nesprávných názorů, z nichž některé jsme přijali téměř nevědomky. Patří k nim například úzkoprsý nacionalistický postoj: ‚Je to má vlast, ať je v právu nebo v neprávu!‘“
▪ Rasismus. Podle jednoho slovníku jsou rasisté přesvědčeni, že „rasa určuje povahu člověka nebo jeho schopnosti a že určitá rasa je nadřazená ostatním“. Avšak jak uvádí dílo The World Book Encyclopedia, odborníci „neobjevili žádný vědecký důkaz, o který by se dalo tvrzení o [rasové] nadřazenosti opřít“. Hrozné křivdy, které jsou důsledkem rasismu a k nimž patří například systematické upírání lidských práv, bolestně dokládají, že tato teorie je založena na lži a klamu.
Snažím se lidi jiných ras nebo kultur osobně poznat, abych zjistil, jací opravdu jsou? Když to budete dělat, snáze se zbavíte zažitých mylných názorů.
▪ Náboženství. Kniha The Nature of Prejudice (Podstata předsudků) říká: „Když lidé zneužívají své náboženství, aby ospravedlnili [své sobecké cíle] a zájmy své etnické skupiny, nevyhnutelně to vede ke zvěrstvům. Právě za takových okolností se náboženství a předsudky spojují.“ Tato kniha dodává, že ještě více zarážející je to, jak pohotově mnozí věřící „sklouznou od zbožnosti k předsudkům“. Svědectvím o pravdivosti těchto slov jsou kostely, kam mohou chodit jen lidé určité rasy, nenávist a násilí mezi příslušníky různých vyznání a nábožensky motivované teroristické útoky.
▪ Pýcha. Člověk, který má o sobě příliš vysoké mínění a je domýšlivý, předsudkům podléhá snadněji. Může v sobě například chovat pocity nadřazenosti nebo pohrdat těmi, kdo mají nižší vzdělání nebo jsou chudí. Také snáze uvěří propagandě, která vyvyšuje jeho národnost nebo etnickou skupinu. Někteří vychytralí lidé, jako byl nacistický diktátor Adolf Hitler, v druhých vědomě posilovali hrdost na jejich národ a rasu. Chtěli tak získat podporu širokých mas a očernit ty, kdo byli považováni za odlišné nebo nežádoucí.
Zeptejte se sami sebe: Cítím vnitřní uspokojení, když slyším lichotivé výroky o své rase či etnické skupině? Naslouchám rád tomu, když někdo pohrdavě mluví o druhých? Žárlím na ty, kdo jsou obdařeni schopnostmi, které já nemám, nebo mám naopak z jejich nadání upřímnou radost?
Když osobně poznáme lidi jiných ras nebo kultur a to i v hudební oblasti, snáze se zbavíme zažitých mylných názorů.
Ben Tais Amundssen

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Předsudky a diskriminace — Co je jejich příčinou?

NEWS

9.7.2019

Only Yours

8.7.2019

Peter Cat Recording Co.

8.7.2019

Philary

6.7.2019

Seablite

6.7.2019

Jesca Hoop — Stonechild

1.7.2019

Dire Wolves

archiv

ALBUM COVERS X.

Mark Lanegan & Duke Garwood — With Animals (24th Aug., 2018)
Tais Awards & Harvest Prize
Za Zelenou liškou 140 00 Praha 4, CZE
+420608841540